Rysgally El dermanhanasynda

Siz diňe tebigy önümçiligiň antiseptiki we analgetiki serişdelerini alyp bilersiňiz, ähli derman serişdeleri Türkmenistanyň saglygy goraýyş we derman senagat ministrligi tarapyndan tassyklanan.

WITAMINLER
WE BADLAR

ÄHLI MAŞGALA
AGZALARY ÜÇIN GIGIÝENA

DÜMEWDE ULANYLÝAN
DERMAN SERIŞDELER

LUKMANÇYLYK
GURALLARY

ÝÜZ ÜÇIN
KOSMETIKA

BEDEN ÜÇIN
KOSMETIKA

BIZ HAKYNDA

“Rysgally El” Hojalyk jemgyýeti Türkmenistanyň bazarynda 2014-nji ýyldan bäri işleýär. 2016-njy ýylda çaga arlyklarynyň önümçiligine başlandy. 2017-nji ýylda kompaniýa derman serişdeleriniň we lukmançylyk enjamlaryny satmak bilen meşgullanyp başlady. Bu wagtyň dowamynda biz ýokary hilli önümi iň ygtyýarly üpjün edijileriň biri adyna we abraýyna mynasyp bolduk.

Biziň müşderilerimiziň arasynda iri döwlet hassahanalaryny, hususy hassahanalary, köp sanly dermanhanalary, şeýle hem barlaghanalary, ambulatoriýalary we ş.m. duşmak bolar.

Biz gönüden-göni Ýewropanyň üpjün edijileri bilen işlerýäris, şeýle hem müşderilerimize iň pes nyrhlary hödürleýäris. Iri lomaý buýrujylar üçin bolsa bizde amatly arzanladyşlary we dürli bonuslary öz içine alýan aýratyn şertleri işleýär.

Siz bizde birinji derejeli hil, pes bahalary we işine jogapkärçilikli çemeleşme taparsyňyz!

BAL BALAM çaga arlyklary
Bäbegiňiz hakynda alada bilen

Saýtda Siz täze Bal Balam çaga arlyklary hakynda
has köp maglumat öwrenip bilersiňiz.

MEŞHUR HARYTLAR

Biziň dermanhanamyz siziň saýlan harytlaryňyzy
08:00-dan 23:00 çenli eltip bermek hyzmatyny amala aşyrýar. Biziň bilen islendik amatly bolan usullar bilen habarlaşyň we sargyt ediň.

Biziň hyzmatdaşlarymyz

Biziň kontaktlarymyz

SALGYSY

Aşgabat, S.Türkmenbaşy
şaýoly, jaý 71/1.

IŞ WAGTLARY

08:00-dan 23:00-a çenli
Dynç günsiz

BIZIŇ KONTAKTLARYMYZ

Biziň bilen habarlaşmak üçin

TOP